Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie
Dane teleadresowe


FAQ-eStudia

Co to jest e-learning?

E-learning (kształcenie na odległość) jest dziś powszechnie stosowaną formą kształcenia z wykorzystaniem Internetu jako medium do transmisji przygotowanych specjalnie do tego materiałów dydaktycznych w formie multimedialnej (tekst, dźwięk, obraz).

Czym są studia e-learningowe w WSZP?

Formalnie rzecz biorąc - nasz system to tzw. model mieszany (ang. blended learning) tzn. łączący nauczanie tradycyjne z e-learningowym.
Studia e-lerningowe w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem, prowadzone są jednak na nieco innych zasadach niż w pozostałych uczelniach.
Podstawową różnicą jest to, że nauczanie przez Internet ma wspomagać normalne - stacjonarne i niestacjonarne studia a nie je zastępować.
Ale istotniejsza różnica polega na tym, że w naszej uczelni - studenci studiów tradycyjnych i e-learningowych tworzą tę samą społeczność studencką co oznacza, że w każdej chwili student studiów e-learningowych ma prawo uczestniczyć w normalnych, tradycyjnie prowadzonych zajęciach, razem z innymi studnetami w Uczelni.
W ten sposób - student SAM wybiera kiedy i jak studiuje: w razie choroby, wyjazdu w delegację, pobytu za granicą, może skorzystać z zajęć prowadzonych e-learningowo.
W praktyce wygląda to w ten sposób, że studenci którzy wolą model studiów tradycyjnych - zapisują się właśnie na takie studia, gdzie większość zajęć jest prowadzona w sposób tradycyjny - a tylko część - metodą e-learningową.
Natomiast Ci studenci którzy z góry wiedzą, że będą mieli problemy z regularnym uczęszczaniem na zajęcia - wybierają tańsze - studia e-learningowe, gdzie proporcja jest odwrotna.
Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, część zajęć e-learningowych (ok. 40%) jest prowadzona w formie asynchronicznej, czyli tzw. nauki własnej wykorzystującej formy aktywizujące i sprawdzające wiedzę (testy, quizy) a pozostała część zajęć zdalnych odbywa się przy udziale wykładowcy w formie interakcyjnej (czat, forum, transmisja internetowa wykładów - telewizja internetowa).

Co to jest WAZP i czy Uczelnia ma zgodę Ministerstwa na prowadzenia studiów e-learningowych?

WAZP – Wirtualna Akademia Zarządzania Personelem jest wewnętrzną komórką organizacyjną, powołana dla popularyzacji tej formy studiów. Studia są prowadzone przez WSZP (Wyższą Szkołę Zarządzania Personelem, która posiada uprawnienia do prowadzenia studiów zawodowych (I stopnia – licencjackich) na kierunkach: socjologia, zarządzanie i bezpieczeństwo narodowe, i na tych kierunkach może prowadzić studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.
Studia w formie kształcenia na odległość, uregulowane są przepisami zawartymi w Ustawie o szkolnictwie wyższym z 2005 roku oraz w późniejszych aktach wykonawczych właściwego ministra ds. szkolnictwa wyższego. Studia te stanowią integralną część normalnych studiów I i II stopnia i jako takie nie wymagają odrębnej zgody.

Jaki dyplom otrzymuje absolwent studiów e-learningowych ?

Taki sam jak pozostali studenci – tzn. studenci studiów tradycyjnych. Wszystkie uczelnie: publiczne i niepubliczne mają jeden i ten sam wzór dyplomów, niezależnie od trybu i formy kształcenia. Oprócz dyplomu - wszyscy studenci otrzymują tzw. Suplement do dyplomu, gdzie w sposób szczegółowy podany jest program kształcenia.

Czy na dyplomie będzie informacja, że były to studia e-learningowe?

Nie. Ani na dyplomie ani w Suplemencie do dyplomu nie ma informacji, że zajęcia były prowadzone w trybie e-learningowym. Nawet, gdyby była, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że według wielu przeprowadzonych w tym zakresie badań, studia e-learningowe w systemie mieszanym (blended learning) maja udokumentowaną, wyższą jakość nauczania od większości studiów tradycyjnych.

Czy po takich studiach mogę iść na studia magisterskie?

Tak, ponieważ studia prowadzone w systemie nauki na odległość są takimi samymi studiami jak studia w formie tradycyjnej. Absolwenci wszystkich studiów mają dokładnie takie same prawa, w tym także prawo do kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich) , czy też na studiach podyplomowych.

Mieszkam w innym kraju.

a. czy mogę zapisać się bez przyjeżdżania na Uczelnię?
Tak
b. czy nie będzie to przeszkodą w studiowaniu?
Nie. jedynym problemem mogą być przyjazdy na zjazdy obowiązkowe, których zależnie od programu może być kilka w roku. Ale wtedy, student ma prawo w uzgodnieniu z Rektorem WSZP skorzystać z formy nauki w trybie tzw. indywidualnej organizacji studiów, który to może uwzględnić i rozwiązać te problemy.
c. czy mogę „przejść” przez całe studia bez konieczności pojawienia się osobiście na Uczelni?
Nie. Część zjazdów jest obowiązkowa, a jedynym wyjątkiem może być ich (czyli zjazdów) organizacja dostosowana do programu określonego przez Rektora w indywidualnej organizacji studiów.

Nigdy nie spotkałem się z taką formą studiów? Jak to wygląda w praktyce?

Część odpowiedzi na to pytanie zawarte jest w odpowiedzi na pytanie Nr 2.

W Wyższej Szkole Zarządzania Personelem kształcenie w systemie e-learningowym umożliwia:
- elastyczność wyboru form uczestnictwa w zajęciach: tradycyjnie, ale również za pośrednictwem Internetu;
- uczenie się w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie i miejscu ze specjalnie przygotowanych elektronicznych kursów zawierających niezbędną treść do nauki danego przedmiotu;
- weryfikowanie stopnia przyswojonej już wiedzy w trakcie nauki poprzez opracowany i wdrożony system elektronicznych testów;
- udział w moderowanych dyskusjach tematycznych z danego przedmiotu oraz pracę nad zadaniami indywidualnymi i projektami grupowymi;

System e-learningowy Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem jest systemem mieszanym - asynchroniczno-synchronicznym, co czyni go systemem wzorcowym i skutecznym. Zawiera wiele zalet systemu asynchronicznego (nauka odbywa się w dowolnym i dogodnym dla studenta czasie), takich jak: dostosowanie czasu nauki do potrzeb i możliwości studenta- słuchacza, możliwość głębszego zastanowienia się i przemyślenia analizowanych problemów. Natomiast dzięki zaletom systemu synchronicznego (zajęcia „na żywo”) niweluje niepożądane skutki asynchroniczności, czyli alienację uczących się i brak dostatecznej motywacji do systematycznej nauki.

Zajęcia prowadzone zdalnie, czyli przez Internet wykorzystują tzw. e-platformę, na której zamieszczone są materiały szkoleniowe, w tym skrypty, ćwiczenia i testy. Materiały te wykonane są przy pomocy technik multimedialnych – łączących tekst, dźwięk i obraz. Zajęcia te wspomagane są możliwością uczestniczenia w zajęciach tradycyjnych - w siedzibie Uczelni (po uprzedniej rezerwacji miejsca). W toku czynności uczenia się następuje więc integracja różnych elementów systemów kształcenia i związanych z nimi form aktywności studenta.

Nauka w formie pracy własnej studenta, jak również inne aktywności procesu kształcenia realizowane są w zależności od specyfiki przedmiotu w formie „na żywo” lub w dowolnym dla uczestników czasie za pomocą specjalnie przygotowanego czatu i forum dyskusyjnego przy zapewnionym stałym kontakcie z innymi studentami oraz wykładowcami, którym można (i należy) zadawać pytania korzystając z narzędzia elektronicznych konsultacji. E-learning w WSZP zapewnia także stały kontakt z Uczelnią (wszelkiego rodzaju informacje: od organizacyjnych, po otrzymywane oceny, a nawet zdawanie niektórych zaliczeń), jak również dostęp do elektronicznej biblioteki kursów i szkoleń także tych spoza programu studiów, aby doskonalić swoje umiejętności w jeszcze szerszym zakresie.

Co to jest Platforma e-learningowa?

Mówiąc najkrócej, platforma e-learningowa (e-platforma) to specjalistyczna strona internetowa przeznaczona do kształcenia na odległość. Strona zawiera wszystkie niezbędne narzędzia i materiały dydaktyczne służące do realizacji procesu dydaktycznego na odległość. Wyposażona jest w funkcje umożliwiające naukę o dowolnej porze i w dowolnym miejscu. Zapewnia stały kontakt z wykładowcami i innymi studentami. Dzięki e-platformie i materiałom dydaktycznym, nie tylko uczymy się, ale także sprawdzamy uzyskaną wiedzę oraz ćwiczymy różne umiejętności.

W jaki sposób otrzymam materiały e-learningowe?

Wszystkie materiały e-learningowe umieszczone są na e-Platformie, czyli platformie e-learningowej WSZP. Materiały te udostępniane są studentom bez dodatkowych opłat – czyli w ramach czesnego. Zalecane jest posiadanie komputera wraz z łączem internetowym co ułatwia planowanie sobie zajęć. Studentom nie posiadającym dostępu do komputera Uczelnia umożliwia dostęp do komputerów we własnych salach komputerowych oraz w e-czytelni naszej Biblioteki naukowej.

Czy aby studiować muszę dokupić jakieś specjalne oprogramowanie lub podręczniki?

W podstawowym zakresie studiów e-learningowych - nie. Założenie przy konstrukcji e-platformy WSZP oraz materiałów dydaktycznych było takie, aby zajęcia e-learningowe prowadzone z wykorzystaniem tej platformy były dostępne dla osób posiadających nawet kilkuletni, standardowy komputer z podstawowym oprogramowaniem (system operacyjny oraz pakiet biurowy).
Jedynie w wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, iż będzie wymagane instalowanie dodatkowego, bezpłatnego dla prywatnego użytkowania oprogramowania. System powinien zapewniać prawie pełną funkcjonalność dydaktyczną już przy minimalnej szybkości łącza tj. około 40-50 kbs (GPRS lub modem telefoniczny). Dla pełnej funkcjonalności systemu tj. korzystania z pełnych możliwości multimedialnych - zaawansowane animacje, filmy i transmisja strumieniowa wideo - łącze powinno być, co najmniej na poziomie 256 kbs (najwolniejsza Neostrada TP).
Pewnym problem dla użytkowników posiadających starszy, słabszy sprzęt, może być jakość pracy w systemie synchronicznym oraz wykorzystanie materiałów w systemie telewizji internetowej. Uczelnia stara się wykorzystywać transmisję w możliwie małych szybkościach i rozdzielczościach, ale skutkuje to nieco gorszą jakością przesyłanych obrazów.
Jeśli chodzi o podręczniki, to sytuacja w tym przypadku jest dokładnie taka sama jak dla studiów tradycyjnych. Każdy przedmiot ma w swoim sylabusie wykaz literatury podstawowej oraz dodatkowej, z którą student dla właściwego opanowania materiału powinien się zapoznać. Skrypty i inne materiały zamieszczone na platformie spełniają funkcję podstawowego źródła informacji, nie wyczerpując innych, uzupełniających źródeł wiedzy.

Czy kursy e-learningowe muszę robić w grupie, czy mogę robić indywidualnie, o dowolnej porze dnia i nocy?

Jeśli chodzi o korzystanie z typowych kursów e-learningowych, czyli nauce asynchronicznej odpowiedź brzmi - tak. Materiały dydaktyczne, podręczniki, skrypty oraz materiały pomocnicze, przygotowywane są w postaci kursów elektronicznych i e-booków oraz umieszczane na tzw. e-platformie, tzn. na specjalnej stronie internetowej, do której studenci mają dostęp zdalny ze swoich komputerów przez cała dobę.
Natomiast jeśli chodzi o zajęcia synchroniczne to one są traktowane dokładnie tak samo jak zajęcia tradycyjne prowadzone w murach uczelni. Oczywiście takie zajęcia można sobie później odtworzyć o dogodnej porze.

Czy mam obowiązek przychodzić na zajęcia?

W swoim ślubowaniu (podczas immatrykulacji), student zobowiązuje się do wytrwałego zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości. Ale sposób w jaki realizuje te zobowiązanie zależy od niego samego.
Uczelnia ma obowiązek zorganizowania określonej liczby zajęć w trybie stacjonarnym, ale student ma prawo wyboru zajęć (poprzez zapis on-line), na które chce uczęszczać w trybie tradycyjnym.

Czy i na jakich zasadach mogę uczęszczać na zajęcia w formie tradycyjnej?

TAK. Zajęcia w Uczelni dostępne są dla wszystkich studentów, a tym samy dla studentów studiów w trybie e-learning. Zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach realizowanych w formie tradycyjnej, następuje w formie pisemnej, poprzez wypełnienie specjalnego Formularza rezerwacji uczestnictwa. Formularz ten jest udostępniany na e-platformie WSZP. Należy pamiętać, że niektóre z zajęć tradycyjnych (warsztaty, laboratoria) objęte są limitem miejsc co wynika ze specyfiki tych zajęć.

Co to jest czat i czy muszę uczestniczyć w czat’ach z wykładowcami?

Czat jest to forma zajęć prowadzonych z udziałem wykładowcy. Uczestnictwo w tych zajęciach jest z zasady obowiązkowe, gdyż wymaga udziału CAŁEJ grupy w tym samym czasie, choć w różnych miejscach.

Co to jest forum dyskusyjne i czy muszę uczestniczyć w forum dyskusyjnym z wykładowcami?

Forum dyskusyjne to podobnie jak czat - zajęcia prowadzone z udziałem wykładowcy, a więc wymagających uczestnictwa CAŁEJ grupy. Wyznaczony jest precyzyjnie czasokres do wykonania konkretnej aktywności (udział w dyskusji, wykonanie zadania, itp. ).

Czy w trakcie studiów mogę zmienić tryb studiowania?

Tak. Studentowi przysługuje prawo zmiany trybu studiowania z e-learningowego na tradycyjny, oraz z tradycyjnego na e-learningowy. Wymaga to jednak posiadania zaliczonego danego cyklu studiów (semestr, rok) oraz zgody Rektora, do którego należy wystąpić z umotywowanym podaniem. Należy pamiętać, że opłata za studia tradycyjne jest wyższa niż za studia e-learningowe.

Jak wygląda zaliczenie egzaminów?

Egzaminy odbywają się raz w semestrze w czasie sesji egzaminacyjnej (staramy się planować egzaminy w czasie jednego zjazdy sobotnio – niedzielnego) w formie tradycyjnej, tzn. pisemnej (zwykle w formie testu) lub ustnej. Każdy student a w tym i student studiów e-learningowych, ma obowiązek obecności na tych zjazdach jak również obowiązek uzyskania pozytywnego zdania egzaminów (zaliczeń) ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów.

Studiowałem/am inny kierunek/ w innej uczelni. Czy mogę przenieść się na kolejny semestr i zaliczyć zaległe przedmioty tak, aby nie tracić już zaliczonych semestrów?

Tak. Wymaga to jednak dostarczenia stosownego zaświadczenia o zaliczonych/odbytych przedmiotach z poprzedniej uczelni, i przedłożenia Rektorowi WSZP w celu ustalenia tzw. różnic programowych (liczba przedmiotów, które kandydat musi uzupełnić w określonym przez Rektora czasie).

Czy uczelnia jest przystosowana do prowadzenia studiów dla niepełnosprawnych?

Studia e-learningowe są idealną forma kształcenia dla osób z niepełnosprawnością ruchową, gdyż pozwalają z jednej strony na uniknięcie stale obecnych problemów z komunikacją publiczną a równocześnie nie powodują wykluczenia społecznego poprzez formę aktywnego uczestnictwa w zajęciach grupowych z możliwością wykorzystywania komunikacji głosowej i wizualnej między uczestnikami tych zajęć.

Ile kosztują studia e-learningowe w WSZP?

Cena studiów e-learningowych dla studentów zapisujących się w roku akademickim 2011/2012 wynosi przy wpłatach jednorazowych: 2800 zł /za 1 rok ; 3000 zł/za 2 rok oraz 3500 zł/ za 3 rok studiów. Ponadto, studentom przysługują dodatkowe rabaty:
- dla osób niepełnosprawnych

Do kiedy trwa nabór na studia?

Uruchomienie studiów następuje 2 razy w roku akademickim:
- w październiku - danego roku kalendarzowego,
- w marcu – następnego roku kalendarzowego
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w dwóch okresach:
- do 15 października - danego roku kalendarzowego- na semestr zimowy,
- do 28 lutego następnego roku kalendarzowego - na semestr letni.
W szczególnych, indywidualnych przypadkach, z uwagi na formę prowadzenia zajęć, można dołączyć także w trakcie semestru pod warunkiem uzupełnienia zaległości i wykonania wszystkich niezbędnych zadań wyznaczonych przez wykładowców.

Jak się zapisać na te studia?

Zapisy na studia prowadzone są w dowolnej formie: - Wypełniając dokumenty w komputerze (w trybie on-line) i wysyłając je poczta elektroniczną
- Osobiście - składając dokumenty w siedzibie uczelni
- Wysyłając wypełnione dokumenty pocztą

Jakie dokumenty muszę dostarczyć przy zapisie na studia?

Dokumenty niezbędne przy zapisie na studia:
- Podanie;
- Ankieta;
- Świadectwo ukończenia szkoły średniej – kserokopia poświadczona przez uczelnię;
- Świadectwo dojrzałości – kserokopia poświadczona przez uczelnię;
- Cztery fotografie legitymacyjne;
- Dowód wniesienia wpisowego i opłaty manipulacyjnej na konto Szkoły;
- Kserokopia dowodu osobistego;
- Podpisana własnoręcznie umowa w dwóch egzemplarzach;
- Podpisany własnoręcznie regulaminu odpłatności.

Wzory dokumentów do wypełnienia i podpisania, znajdują się w zakładkach:
- Rekrutacja na stronie internetowej Uczelni
- Rekrutacja on-line,
bądź są generowane podczas kolejnych etapów procesu rekrutacji on-line.

Pozostałe dokumenty należy przesłać na adres Uczelni podany w zakładce: Kontakt.
« powrót


Kontakt • Copyright © WSZP • Polityka prywatności (cookies)
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.