Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie
Dane teleadresowe


Władze WSZP

Nadzór nad Uczelnią z mocy Ustawy sprawuje ministerstwo właściwe do spraw szkolnictwa wyższego. W zakresie określonym w Ustawie i Statucie nadzór sprawuje Założyciel.

Organami jednoosobowymi Uczelni są RektorKanclerz.

Organem kolegialnym uczelni jest Senat.
Organem doradczym Uczelni i jej założyciela jest Konwent.

ZAŁOŻYCIEL

załozyciel WSZP, inz. Janusz Przepiorski

Założycielem Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem jest firma "Zarządzanie Personelem Sp. z o.o, którą reprezentuje inż. Janusz Przepiórski

 

REKTOR

JM Rektor, dr Jan Waskiewicz

Rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem jest  dr Jan Waśkiewicz.
Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem kieruje Uczelnią i reprezentuje ją na zewnątrz. Rektor jest przełożonym wszystkich pracowników dydaktycznych szkoły i studentów.

Do kompetencji Rektora należy min.:

 • sprawowanie nadzoru nad zgodnością działalności Szkoły z przepisami ustawy i Statutu,
 • działanie na rzecz zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych studentów i pracowników Szkoły, 
 • podejmowanie decyzji w sprawach studentów,

KANCLERZ

Pełniącym obowiązki kianclerza Wyzszej Szkoły Zarzadzania Personelem jest Rektor WSZP, dr Jan Waśkiewicz
Kanclerz kieruje administracją Szkoły, zarządza gospodarką finansową Szkoły oraz podejmuje decyzje dotyczące jej mienia. Do kompetencji Kanclerza należy min.

 • zawieranie umów o pracę
 • reprezentowanie szkoły w sprawach finansowych i administracyjnych
 • podejmowanie działań zmierzających do racjonalnego i efektywnego wykorzystania majątku Szkoły,

PROREKTOR ds. ROZWOJU

prorektor mgr inż. Marek Przepiorski

Prorektor ds. rozwoju WSZP odpowiada min. za realizowanie projektów finansowanych z funduszy europejskich, oraz za kontakty z otoczeniem biznesowym.

 

PROREKTOR DS. NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ
prorektor Jarek Gumienny

Prorektorem WSZP ds. nauczania na odległość  jest mgr Jarosław Gumienny.

 

 

 PROREKTOR DS. STUDENCKICH
prorektor mgr Iwona Centka

Prorektorem ds. studenckich jest mgr Iwona Centka.

 

 

DYREKTOR INSTYTUTU BEZPIECZEŃSTWA KRAJOWEGO

h_miskiewicz

Dyrektorem Instytutu Bezpieczeństwa Krajowego jest dr Henryk Miśkiewicz.

 

 

 DYREKTOR INSTYTUTU INNOWACJI GOSPODARCZYCH HEUREKA

DYREKTOR BIBLIOTEKI
dr Edward Fiks, dyrektor Biblioteki WSZP
Dyrektorem Biblioteki jest dr Edward Fiks
KWESTOR
mgr Slawomir Ambroziak, kwestor WSZPKwestor w WSZP jest odpowiednikiem głównego księgowego.  Kwestorem WSZP jest mgr Sławomir Ambroziak.
SENAT
Senat jest kolegialnym organem Szkoły. W skład senatu obecnej kadencji wchodzą z prawem głosu
 • dr Jan Waskiewicz- Rektor WSZP, przewodniczy obradom Senatu
 • inż. Janusz Przepiórski, założyciel
 • mgr inż. Marek Przepiórski, prorektor ds. rozwoju
 • mgr Jarosław Gumienny, Prorektor ds. stduiów e-learning
 • mgr Iwona Centka, Prorektor ds. Studenckich
 • przedstawiciel nauczycieli akademickich WSZP
 • przedstawiciel nauczycieli akademickich WSZP
 • przedstawiciel pracowników WSZP niebędących nauczycielami akademickimi
 • przedstawiciele Samorządu Studenckiego
 • przedstawiciele Założyciela w Senacie

Ponadto zarówno Rektor WSZP jak i Załozyciel, mogą zapraszać na posiedzenia Senatu gości, bez prawa do głosowania.

Do kompetencji Senatu należy min.

 • ocenianie działalności dydaktycznej, badawczej i naukowej jednostek organizacyjnych Szkoły,
 • uchwalanie i opiniowanie istotnych aktów prawnych szkoły,
 • nadzór nad statutową działalnością szkoły,
 • opiniowanie w sprawie kierunków i specjalności
 • uchwalanie i opiniowanie w istotnych sprawach kadrowych


Kontakt • Copyright © WSZP • Polityka prywatności (cookies)
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.